کد خبر: 605

تاریخ انتشار: تیر ۱۴, ۱۳۹۶

رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین طرح تحول سلامت را متوقف کرد؟

دکتر مهرام ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با صدور دستور العملی ضمن اشاره به ورشکستگی مالی و عدم توان پرداخت مخارج از مسئولین ذیمدخل خواست تا تامین وسایل و تجهیزات را از طریق مراجعین انجام دهند.   Likes(0)Dislikes(0)

دکتر مهرام ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین با صدور دستور العملی ضمن اشاره به ورشکستگی مالی و عدم توان پرداخت مخارج از مسئولین ذیمدخل خواست تا تامین وسایل و تجهیزات را از طریق مراجعین انجام دهند.

 

Likes(0)Dislikes(0)
ارسال دیدگاه